DMCA
DownloadAtoZ

Use AtoZ Downloader to download APK with 3x speed.

Apk Download » Music & Audio » Radio Shemroon

APK Details

 • App Version
  2.2
 • Last Updated
  Oct 16, 2021
 • Apk Size
  13MB
 • Price
  Free
 • CateGory
 • Content Rating
  4.6
 • Support Android Version
  4.0.3 and up
 • App Package
  com.listen2myapp.radioshemroon
 • ROOT
  Required
 • Offers In-App Purchase
  Yes

Screenshots

 • Radio Shemroon screenshots
 • Radio Shemroon screenshots
 • Radio Shemroon screenshots
 • Radio Shemroon screenshots
 • Radio Shemroon screenshots

Description from Developer

Editor Review

We provide Radio Shemroon APK 6.5 file for 4.0.3 and up or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire and many Android Phones such as Sumsung Galaxy, LG, Huawei and Moto. Radio Shemroon APK is a free Music & Audio Apps.

It's newest and latest version for Radio Shemroon APK is (com.listen2myapp.radioshemroon.apk). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read Radio Shemroon APK detail and permission below and click download apk button to go to download page.

On download page, the download will be start automatically. You need download All-in-One APK Downloader first. we provide direct download link for Radio Shemroon APK 6.5 there. Radio Shemroon APK is the property and trademark from the developer

Please be aware that we only share the original and free apk installer for Radio Shemroon APK 6.5 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications. if there is any problem please let us know.

Details

We are the first and best Persian/Farsi/Iranian radio ever. We are notrncommitted to any poetical or religious group. We are all about comedy,rnculture, art and genius opinions on certain topics.rnWe are the number one call in show internet Farsi radio.rnrnرادÛÙ Ø´ÙرÙ٠اÙÙÛ٠برÙاÙ٠رادÛÙÛÛ Ú©ÙØ¯Û Ø¨Û Ù¾Ø±Ø¯Ù Ø¨Ù Ø²Ø¨Ø§Ù ÙØ§Ø±Ø³Û Ø§Ø³Øª . Ùا ÙحدÙد٠ÙسÛØ¹Û Ø§Ø² ÙطاÙب را از ÙبÛ٠ادبÛØ§ØªØ Ø·ÙØ²Ø ÙÙسÛÙÛØ Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± جاÙع٠اÛراÙÛا٠٠غÛر٠را Ù¾Ùشش ÙÛ Ø¯ÙÛÙ. Ùا اÛÙا٠دارÛ٠ک٠کار رادÛÙÛÛ ÛÚ© کار Ø¬Ø¯Û Ø§Ø³Øª Ù Ùا تÙاش ÙÛ Ú©ÙÛ٠ک٠اÛÙ ÙظÛÙÙ ÙÙ٠٠سÙÚ¯Û٠را در خدÙت ب٠جاÙØ¹Ù Ù¾Ø§Ø±Ø³Û Ø²Ø¨Ø§Ù Ø¨Ù Ø®ÙØ¨Û Ø§Ùجا٠دÙÛÙ....رادÛÙØ´ÙرÙÙrnاز Ùر Ú¯ÙÙÙ ÙØ§Ø¨Ø³ØªÚ¯Û Ø³ÛØ§Ø³Û Ù ÙØ°ÙØ¨Û Ø¨Ù Ùر Ø´Ú©ÙÛ Ø¬Ø¯Ø§Ø³Øª ÙÙÛ Ø¨Ù Ø¹ÙاÛد دÛگرا٠احترا٠ÙÛ Ú¯Ø°Ø§Ø±Ø¯. در عÛ٠حا٠Ùا ÙعتÙدÛ٠ک٠ب٠عÙÙا٠ÛÚ© رساÙÙ ÙظÛÙ٠دارÛ٠ک٠رÙÛداد ÙØ§Û Ø¬Ø§Ùع٠٠جÙØ§Ù Ø±Ø§Ø Ú¯Ø±ÚÙ ÙÙک٠است Ùطاب٠ÙÛ٠رÚÛ٠حاک٠ÙØ¨Ø§Ø´Ø¯Ø Ø¨Ø¯Ù٠اظÙار Ùظر Ø´Ø®ØµÛ Ùطرح Ú©ÙÛÙ. Ùا اÛÙا٠دارÛ٠ک٠اÛ٠اÙر Ø®Ø¯Ø´Ù Ø§Û Ø¨Ù ØºÛر سÛØ§Ø³Û Ø¨ÙØ¯Ù Ù Ø¨Û Ø·Ø±ÙÛ Ø±Ø§Ø¯ÛÙØ´ÙرÙÙrnÙارد ÙØ®ÙاÙد کردrnÚ©ÙÛÙ Ùظرات ٠دÛدگاÙÙاÛÛ Ú©Ù ØªÙسط ÙجرÛا٠... کارشÙاسا٠... اشخاص Ø­ÙÛÙÛ ÙØ­ÙÙÙÛ Ùطرح ÙÛØ´Ùد...صرÙا Ùظر Ø´Ø®Ø¶Û Ø¨Ùد٠٠رادÛÙ Ø´ÙرÙÙ ÙÛÚÚ¯ÙÙÙ ÙسؤÙÛØªÛ Ø¯Ø± Ùبا٠آ٠Ùدارد

Permission

Radio Shemroon Permissiom From Google Play:

Radio Shemroon APK Device & app history: retrieve running apps

Radio Shemroon APK Identity: find accounts on the device

Radio Shemroon APK Contacts: find accounts on the device

Radio Shemroon APK Phone: read phone status and identity,directly call phone numbers

Radio Shemroon APK Photos/Media/Files: modify or delete the contents of your USB storage,read the contents of your USB storage

Radio Shemroon APK Storage: modify or delete the contents of your USB storage,read the contents of your USB storage

Radio Shemroon APK Microphone: record audio

Radio Shemroon APK Wi-Fi connection information: view Wi-Fi connections

Radio Shemroon APK Device ID & call information: read phone status and identity

Radio Shemroon APK other: full network access,view network connections,change network connectivity,connect and disconnect from Wi-Fi,use accounts on the device,prevent device from sleeping,control vibration,set an alarm,receive data from Internet

Change network connectivity:

Allows the app to change the state of network connectivity.

Connect and disconnect from Wi-Fi:

Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

Control vibration:

Allows the app to control the vibrator.

Directly call phone numbers:

Allows the app to call phone numbers without your intervention. This may result in unexpected charges or calls. Note that this doesn't allow the app to call emergency numbers. Malicious apps may cost you money by making calls without your confirmation.

Find accounts on the device:

Allows the app to get the list of accounts known by the device. This may include any accounts created by applications you have installed.

Full network access:

Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

Modify or delete the contents of your USB storage:

Allows the app to write to the USB storage.

Prevent device from sleeping:

Allows the app to prevent the device from going to sleep.

Read phone status and identity:

Allows the app to access the phone features of the device. This permission allows the app to determine the phone number and device IDs, whether a call is active, and the remote number connected by a call.

Read the contents of your USB storage:

Allows the app to read the contents of your USB storage.

Receive data from Internet:

Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Record audio:

Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation.

Retrieve running apps:

Allows the app to retrieve information about currently and recently running tasks. This may allow the app to discover information about which applications are used on the device.

Set an alarm:

Allows the app to set an alarm in an installed alarm clock app. Some alarm clock apps may not implement this feature.

Use accounts on the device:

Allows the app to request authentication tokens.

View network connections:

Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

View Wi-Fi connections:

Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.


All Versions

All Comments

Editor's Recommends MORE

 • HappyMod

  9.8 MB

 • PUBG MOBILE: LA RESISTENCIA

  1.03 GB

 • NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE

  77 MB

 • Last Battleground: Mech

  29.88 MB

 • Tbh : To Be Honest

  2.86 MB

 • TEKKEN™

  38MB

 • مريم - Mariam

  16.76 MB

 • Point Blank: Strike

  93 MB

Top New App MORE

 • KingRoot

  8.16 MB

 • Friendzoneado 2 : SMS Juego

  18 MB

 • Video Maker Of Photos With Song & Video Editor

  18.47 MB

 • Faladdin

  29.6 MB

 • Smart Cooler - Phone Cooler & CPU Temp Controller

  11.3 MB

 • GBWhatsapp Apk

  4.72 MB

 • LIKE - Everyone is a magician

  36.83 MB

 • Pro des Mots

  106.86 MB

More From MediaHosting LTD MORE

 • Listen2MyRadio

  14MB

 • Radio Shemroon

  13MB

 • Almasaa Radio

  6.79 MB

 • Hard Rock FM

  13MB

 • Shaivam.org Radio

  9.5MB

 • Spark TV Online

  11.21 MB

 • Trax FM

  13MB

 • I Radio

  13MB

AtoZ Downloader

Fast download oringial & mod apk.

Download
HappyMod
Download